MALI TANCERZE

Zajęcia taneczno-muzyczno- woklane odbywaja się:

- 3-4 latki - poniedziałek 14.15 - 14.45

- 5-6 latki - środa 14.00 - 14.45

Zajęcia prowadzi pani Barbara Karalus.

Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.

Na zajęciach dodatkowych "MALI TANCERZE" " realizowany będzie program autorski rozwijający zdolności i zainteresowania taneczno-muzyczno-wokalne „Trzy nutki".

Program skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat. Taniec, śpiew i spontaniczne proste muzykowanie są jedną z podstawowych i lubianych aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci chętnie podejmują muzyczne aktywności i czerpią z nich wiele radości i przyjemności. Program, który opracowałam łączy w sobie taniec, śpiew i grę na instrumentach perkusyjnych. Aktywność dzieci dopasowana jest do ich wieku i możliwości, tak aby każdy uczestnik zajęć mógł odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Program ten ma również za zadanie rozwijać zdolności taneczne i wokalne dzieci poprzez udział w różnych przeglądach i konkursach dla dzieci. Wdrażać je do podejmowania trudu przygotowań do występów i konkursów oraz kształtować umiejętność rywalizacji z rówieśnikami.

Program ma charakter:
- podmiotowy (cele edukacyjne są związane z zainteresowaniami i uzdolnieniami dziecka),
- czynnościowy (dzieci wykazują się określonymi umiejętnościami, poszerzają wiedzę i doskonalą swoje umiejętności)
- funkcjonalny (treści są podporządkowane kształceniu umiejętności muzyczno - ruchowych).

Czasowa realizacja programu:
-
grupa 3-4 latki raz w tygodniu 30minut
- grupa 5-6latki raz w tygodniu 45 minut

Cele programu „Trzy nutki” są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
5)  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

Cele ogólne:

  • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
  • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu
  • wprowadzenie dzieci w świat muzyki, tańca i śpiewu
  • uwrażliwianie na piękno muzyki
  • doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
  • kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca
  • wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją, oddechem w mowie i w śpiewie

Celem programu jest również kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak:

ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA – to zdolność twórczego wyrażania doświadczeń i emocji za pośrednictwem muzyki, plastyki, dramy, zabaw teatralnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE – w wieku przedszkolnym dziecko na miarę swoich możliwości wychodzi poza obszar swojej rodziny i poznaje dalsze otoczenie, różne społeczeństwa, środowiska, współpracuje na różnych płaszczyznach z rówieśnikami

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

Grupa starsza 14.10.2020

"Mazur" i "Krakowiak" - trzyamnie w parach.

Śpiewanie pieśni "Przybyli ułani".

Grupa młodsza 12.10.2020

"Krakowiak" doskonalenie poruszania się cwałem.

Nauka pieśni aptriotycznej "Przybyli ułani pod okienko"

 

Grupa starsza 07.10.2020

"Krakowiak" i "Mazur" - oglądanie występów ZPiT "Mazowsze" - poszerzanie wiedzy na temat tańców narodowych.

Przypomnienie kroku podstawowego Krakowiaka - cwał. Cwał z akcentem - zeskok na dwie nogi.

 

Grupa młodsza 05.10.2020

"Krakowiak" - zabawy wprowadzające krok dostawny.

 

 

Grupa młodsza 28.09.2020

„Koziorajka” – nauka tańca fragmentami. Wspólne śpiewanie przyśpiewki, stworzenie akompaniamentu do piosenki. Zabawa doskonaląca słuch „Co słyszysz?” - słuchanie różnych odgłosów znanych dzieciom z codziennego otoczenia.  „Koło”- doskonalenie umiejętności poruszania się po obwodzie koła w rytmie ćwierćnut (marsz), ze zmianą kierunku na sygnał.

Grupa starsza  30.09.2020

„Koziorajka” – doskonalenie współpracy podczas tańca, taniez w rekwizytem. Wspólne śpiewanie przyśpiewki wraz z akompaniamentem perkusyjnym. „Koło”- doskonalenie umiejętności poruszania się po obwodzie koła w rytmie ćwierćnut (marsz) i ósemek (bieg)ze zmianą kierunku na sygnał. „Przedszkole drugi dom” - indywidualne śpiewanie piosenki – nauka poprawnego trzymania mikrofonu.

 

 
 
Realizacja: MadeNet.pl