Kryteria

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

  • ­   kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • ­   kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.
  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
  • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Kryteria ustawowe
L.p Kryteria Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata 200
2. Niepełnosprawność kandydata 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 200
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 200
Kryteria samorządowe
1. Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły 50
2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym lub dziecko samotnego rodzica / opiekuna prawnego, pracującego lub studiującego w systemie dziennym. 40
3. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego 35
4. Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 30
Kryterium dochodowe - dochód na członka rodziny (w stosunku procentowym do wkoty, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
5. Dochód: poniżej 100 % (poniżej 674 zł) 6
Od 100 % - poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 5
Od 150 % - poniżej 200 % – 1011,00 zł – 1347,99 zł 4
Od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł 3
Od 250 % - poniżej 300 % - od 1685,00 zł – 2021,99 zł 2
Od 300 % - od 2022,00 zł 1
Skip to content