Misja przedszkola

Misją Przedszkola Sióstr Salezjanek w Kielcach jest wychowanie szczęśliwych dzieci przygotowanych pod względem edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym do wkroczenia na kolejne etapy swojego życia. Mając to na względzie.

Przedszkole dba o:

  • wypełnianie swoich zadań w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła katolickiego
  • wychowanie oparte na trzech filarach, którymi są: rozum, religia, miłość
  • wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego możliwości
  • podmiotowość i indywidualizację w pracy z dziećmi
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
  • rozwój poprawnych relacji dzieci z rówieśnikami i dorosłymi
  • przestrzeganie praw dziecka
  • kształtowanie postawy patriotycznej
  • budowanie przez dzieci pozytywnego obrazu samego siebie
  • kształtowanie norm społecznych poprzez pokazanie miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga
  • realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego
  • wspomaganie i pomoc w rozwoju uzdolnień i talentów dzieci